หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศักดิ์ศรีของคุณอยู่ที่ไหน?

“ศักดิ์ศรีของความเป็นคนอยู่ที่คุณค่า
ไม่ใช่เงินหรือความงามของรูปกายหรือยศ
ความเป็นมนุษย์อยู่ที่คุณค่า ซึ่งสูงกว่าเรื่องทางกามหรือวัตถุ  
มนุษย์ทุกคนควรสร้างจิตสำนึกของความเป็นคนโดย
เคารพความเป็นคนของตนเองและของผู้อื่น”

- ศ.นพ ประเวศ วะสี